The Divided Kingdom, 850 - 750


Israel   Ahab = Jezebel* Judah  
Joram 850-843* 70 sons*    
  Jehu revolt, c. 843 Athaliah, c. 842-837 = Jehoram 846-843
Jehu c. 843-815     Ahaziah 843*  
Jehoash 802 - 787     Joash 837-800  
Jereboam II 787 - 748     Amaziah 800 - 783  
      Uzziah, 783-742  

* murdered by Jehu