ZEN ANCESTORS

Adapted from Andy Ferguson,
Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their Teachings
(Wisdom Publications, 2000)

See also Ferguson's Zen Ancestors Chart

(Names in bold face are those you should know something about.)

I.   THE LEGENDARY PERIOD: 480-755

First Four Generations
Bodhidharma (d. 532)
Dazu Huike (487-593)
Jianzhi Sengcan (d. 606)
Dayi Daoxin

Fifth Generation
Daman Hongren (601-674)
Niutou Farong

Sixth Generation
Dajian Huineng, "Caoxi" (638-713)
Yuquan Shenxiu, "Datong" (605?-706)

Seventh Generation
Nanyue Huairang
Qingyuan Xingsi
Nanyang Huizhong
Yongjia Xuanjue
Heze Shenhui (670-762)


II.   THE CLASSICAL PERIOD: 755-950

Eighth Generation
Mazu Daoyi, "Daji" (709-788)
Shitou Xiqian (700-790)
Danyuan Yingzhen

Ninth Generation
Baizhang Huaihai (720-814)
Xitang Zhizang
Zhangjing Huaiyun
Yanguan Qi'an
Damei Fachang
Guizong Zhichang
Layman Pang, "Pangyun" (740-808)
Mayu Baozhe
Panshan Baoji
Luzu Baoyun
Zhongyi Hongen
Wujiu Youxuan
Nanquan Puyuan, "Old Teacher Wang" (748-835)
Yaoshan Weiyan
Danxia Tianran
Tianhuang Daowu

Tenth Generation
Huangbo Xiyun (d. 850)
Wufeng Changguan
Guishan Da'an, "Changqing Da'an," "Lazy An"
Baizhang Niepan, "Fazheng"
Guishan Lingyou
Guannan Daochang
Hangzhou Tianlong
Changsha Jingcen, "Tiger Cen"
Zhaozhou Congshen (778-897)
Yunyan Tansheng
Chuanzi Decheng
Daowu Yuanzhi, "Zongzhi"
Cuiwei Wuxue
Longtan Chongxin

Eleventh Generation
Linji Yixuan "Huizhao" (d. 866)
Muzhou Daoming, "Chen Zunsu"
Dasui Fazhen, "Shenzhao"
Jingzhao Mihu, "Mi the Seventh"
Lingyin Zhiqin
Yangshan Huiji
Xiangyan Zhixian
Liu Tiemo, "Iron Grinder Liu"
Jinhua Juzhi
Moshan Liaoran
Yanyang Shanzhao
Dongshan Liangjie (807-869)
Jiashan Shanhui
Shishuang Qingzhu
Touzi Datong
Deshan Xuanjian

Twelfth Generation
Xinghua Cunjiang
Baoshou Yanzhao
Sansheng Huiran
Tongfeng Anzhu
Xita Guangmu
Nanta Guangyong
Yunju Daoying
Qinshan Wensui
Longya Judun, "Zhengkong"
Yuezhou Qianfeng
Caoshan Benji (840-901)
Qinglin Shiqian
Shushan Kuangren
Luopu Yuanan
Jiufeng Daoqian
Daguang Juhui
Xuefeng Yicun
Yantou Quanhuo
Guifeng Zongmi

Thirteenth Generation
Nanyuan Huiyong, "Baoying"
Xiyuan Siming
Zifu Rubao
Bajiao Huiqing
Tongan Daopi
Huguo Shoucheng, "Jingguo"
Yunmen Wenyan
Cuiyan Lingcan, "Yongming"
Jingqing Daofu, "Xun De"
Taiyuan Fu
Xuansha Shibei
Baofu Congzhan
Changqing Huileng
Luoshan Daoxian
Ruiyan Shiyan

Fourteenth Generation
Fengxue Yanzhao
Xingyang Qingrang
Tong'an Guanzhi
Xianglin Chengyuan
Fengxian Daoshen
Baling Haojian
Deshan Yuanming, "Yuanmi"
Dongshan Shouchu
Luohan Guichen, "Dizang"
Wang Yanbin
Mingzhao Deqian

Fifteenth Generation
Shoushan Xingnian
Liangshan Yuanguan
Zhimen Guangzuo
Lianhua Fengxian, "Hermit of Lotus Flower Peak"
Wenshu Yingzhen
Fayan Wenyi, "Qingliang"
Qingxi Hongjin, "Jinshan"
Longji Shaoxiu, "Xiushan"


III.   THE LITERARY PERIOD: 950-1260


Sixteenth Generation
Fenyang Shanzhao
Shexian Guixing
Dayang Jingxuan, "Jingyan"
Jiufeng Qin
Xuedou Chongxian, "Mingjue"
Bao'en Xuanze
Guizong Cezhen
Baoci Xingyan
Chongshou Qizhou
Tiantai Deshao
Tianping Congyi

Seventeenth Generation
Shishuang Chuyuan
Dayu Shouzhi, "Cuiyan"
Langye Huijue, "Kaihua Guangzhao"
Fushan Fayuan, "Yuanjian"
Touzi Yiqing
Xingyang Qingpou
Tianyi Yihuai
Chengtian Chuanzong
Yongming Yanshou

Eighteenth Generation
Huanglong Huinan
Yangqi Fanghui
Cuiyan Kezhen
Changshui Zixuan
Furong Daokai

Nineteenth Generation
Yunan Kewen, "Zhenjing," "Baofeng"
Huitang Zuxin, "Huanglong"
Baiyun Shouduan
Baoning Renyong
Dagui Muzhe, "Guishan Zhe"
Danxia Zichun
Baofeng Weizhao
Twentieth Generation
Juefan Huihong, "Dehong," "Qingliang"
Doushuai Congyue
Sixin Wuxin, "Huanglong Wuxin"
Wuzu Fayan, "Qingyuan"
Zhenxie Qingliao, "Changlu"
Hongzhi Zhengjue, "Tiantong" (1091-1157)

Twenty-first Generation
Yuanwu Keqin, "Foguo," "Shaojue"
Taiping Huiqin, "Fojian"
Foyan Qingyuan, "Longmen"
Kaifu Daoning
Tiantong Zongjue

Twenty-second Generation
Dahui Zonggao (1089-1163)
Huguo Jingyuan
Zhu'an Shigui
Yue'an Shanguo, "Dagui"
Xuedou Zhijian, "Zu'an"

Twenty-third Generation
Dahong Zuzheng, "Lao Na"
Tiantong Rujing (1163-1228)

Twenty-fourth Generation
Eihei Dogen (1200-1254) ==> Japan
Yuelin Shiguan

Twenty-fifth Generation
Wumen Huikai, "Huanglong" (1183-1260)Back