Hexagrams of the I Ching / Yijing 易經
(Scripture of Change)

1
64gua-gifs/63.gif

Ch'ien / Qian
(Wade-Giles / Pinyin)

The Creative / Pure Yang
(Wilhelm / Baynes trans.)1 / (Lynn trans.)2

2
64gua-gifs/00.gif K'un / Kun

The Receptive / Pure Yin

3
64gua-gifs/17.gif Chun / Zhun

Difficulty at the Beginning / Birth Throes

4
64gua-gifs/34.gif Meng

Youthful Folly / Juvenile Ignorance

5
64gua-gifs/23.gif Hsü / Xu

Waiting (Nourishment)

6
64gua-gifs/58.gif Sung / Song

Conflict / Contention

7
64gua-gifs/02.gif Shih / Shi

The Army

8
64gua-gifs/16.gif Pi / Bi

Holding Together [Union] / Closeness

9
64gua-gifs/55.gif Hsiao-hsü / Xiaoxu 小畜

The Taming Power of the Small / Lesser Domestication

10
64gua-gifs/59.gif

Treading [Conduct]

11
64gua-gifs/07.gif T'ai / Tai

Peace

12
64gua-gifs/56.gif P'i / Pi

Standstill [Stagnation] / Obstruction

13
64gua-gifs/61.gif T'ung-jen / Tongren 同人

Fellowship with Men / Fellowship

14
64gua-gifs/47.gif Ta-yu / Dayou 大有

Possession in Great Measure / Great Holdings

15
64gua-gifs/04.gif Ch'ien / Qian

Modesty

16
64gua-gifs/08.gif Yü / Yu

Enthusiasm / Contentment

17
64gua-gifs/25.gif Sui

Following

18
64gua-gifs/38.gif Ku / Gu

Work on what has been spoiled [Decay] / Ills to be Cured

19
64gua-gifs/03.gif Lin

Approach / Overseeing

20
20-Guan Kuan / Guan

Contemplation (View) / Viewing

21
21-Shihe Shih-ho / Shihe 噬嗑

Biting Through / Bite Together

22
22-Bi Pi / Bi

Grace / Elegance

23
23-Bo Po / Bo

Splitting Apart / Peeling

24
24-Fu Fu

Return (The Turning Point)

25
25-Wuwang Wu-wang / Wuwang 無妄

Innocence (The Unexpected) / No Errancy

26
26-Daxu Ta-hsu / Daxu 大畜

The Taming Power of the Great / Great Domestication

27
27-Yi I / Yi

Corners of the Mouth / Nourishment

28
28-Daguo Ta-kuo / Daguo 大過

Preponderance of the Great / Major Superiority

29
29-Kan K'an / Xikan 坎/習坎

The Abysmal (Water) / The Constant Sinkhole

30
30-Li Li

The Clinging, Fire / Cohesion

31
31-Xian Hsien / Xian

Influence (Wooing) / Reciprocity

32
32-Heng Heng

Duration / Perseverance

33
33-Dun Tun / Dun

Retreat / Withdrawl

34
34-Dazhuang Ta-chuang / Dazhuang 大壯

The Power of the Great / Great Strength

35
35-Jin Chin / Jin

Progress / Advance

36
36-Mingyi Ming-i / Mingyi 明夷

Darkening of the Light / Suppression of the Light

37
37-Jiaren Chia-jen / Jiaren 家人

The Family [The Clan]

38
38-Kui K'uei / Kui

Opposition / Contrariety

39
39-Jian Chien / Jian

Obstruction / Adversity

40
40-Xie Hsieh / Xie

Deliverance / Release

41
 41-Sun Sun

Decrease / Diminution

42
42-Yi I / Yi

Increase

43
43-Kuai K'uai / Kuai

Break-through (Resoluteness) / Resolution

44
44-Gou Kou / Gou

Coming to Meet / Encounter

45
45-Cui Ts'ui / Cui

Gathering Together [Massing] / Gathering

46
46-Sheng Sheng

Pushing Upward / Climbing

47
47-Kun K'un / Kun

Oppression (Exhaustion) / Impasse

48
48-Jing Ching / Jing

The Well

49
49-Ge Ko / Ge

Revolution (Molting) / Radical Change

50
50-Ding Ting / Ding

The Cauldron

51
51-Zhen Chen / Zhen

The Arousing (Shock, Thunder) / Quake

52
52-Gen Ken / Gen

Keeping Still, Mountain / Restraint

53
53-Jian Chien / Jian

Development (Gradual Progress) / Gradual Advance

54
54-Guimei Kuei-mei / Guimei 歸妹

The Marrying Maiden / Marrying Maid

55
55-Feng Feng

Abundance [Fullness]

56
56-Lu

The Wanderer

57
57-Sun Sun

The Gentle (The Penetrating, Wind) / Compliance

58
58-Dui Tui / Dui

The Joyous, Lake / Joy

59
59-Huan Huan

Dispersion [Dissolution]

60
60-Jie Chieh / Jie

Limitation / Control

61
61-Zhongfu Chung-fu / Zhongfu

Inner Truth / Inner Trust

62
62-Xiaoguo Hsiao-kuo / Xiaoguo 小過

Preponderance of the Small / Minor Superiority

63
63-Jiji Chi-chi / Jiji 既濟

After Completion / Ferrying Complete

64
64-Weiji Wei-chi / Weiji 未濟

Before Completion / Ferrying Incomplete


1. Richard Wilhelm, The I Ching or Book of Changes, English trans. by Cary F. Baynes, 3rd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1967).

2. Richard John Lynn, The Classic of Changes (NY: Columbia University Press, 1994).