10 Heavenly Stems 天干 (tiān'gān) and 12 Earthly Branches 地支(dìzhī)

  Stem Name    
1 jiǎ yang wood
2 yin
3 bǐng yang fire
4 dīng yin
5 yang earth
6 yin
7 gēng yang metal
8 xīn yin
9 rén yang water
10 guǐ yin
  Branch Name Zodiac Direction Season Lunar Month Hour
1 Rat
(north)
winter 11th
(winter solstice)
11pm-1am
(midnight)
2 chǒu Ox 30° 12th 1am-3am
3 yín Tiger 60° spring 1st 3am-5am
4 mǎo Rabbit 90°
(east)
2nd
(vernal equinox)
5am-7am
5 chén Dragon 120° 3rd 7am-9 am
6 Snake 150° summer 4th 9am-11am
7 Horse 180°
(south)
5th
(summer solstice)
11am-1pm
(noon)
8 wèi Sheep 210° 6th 1pm-3pm
9 shēn Monkey 240° autumn 7th 3pm-5pm
10 yǒu Rooster 270°
(west)
8th
(autumnal equinox)
5pm-7pm
11 Dog 300° 9th 7pm-9pm
12 hài Pig 330° winter 10th 9pm-11pm