Glossary C: From cæge to ge-cyðan

cæge, f. key: gs. cægan 40.12.

cald, adj. cold: comp. nsm. caldra 38.54. See winterceald.

calu, adj. bald: nsm. 38.99.

caru, f. sorrow: gs. care 41.8.

ge-cêapian, v.II. buy: 3s. gecêapaþ 21.13.

ceaster, f. city: as. ceastre 57.15.

cêne, adj. bold: comp. nsm.c'nra 38.18.

cennan, v.I. conceive, bring forth: pret. 3s. cende 33.2; pp. cenned 37.15. See ~cennan.

ceole, f. throat: ds. ceolan 31.2 [MS. ceole].

ceorfan, v.3 cut: pp. corfen 26.4.

ceorl, m. churl, countryman: as. 25.8; gs ceorles 23.6.

ge-cêosan, v.2. choose: pp. gecoren 29.10.

cirman, v.I cry: 1s. cirme 6.3; 3p. cirmað 55.4; pret. 3s. cirmde 46.3.

clængeorn, adj. yearning after purity: nsf. 80.27.

clamm, f. bond, fastening, chain: ap. clamme 40.12, clomme 1.45.

clengan, v.I cling, remain (prolonged): 3s. clengeð 26.8

cleopian, v.II call, cry out: pret. 3s. cleopode 31.2.

clif, n. cliff: ap. cleofu 1.58.

clympre, m? lump: ns. 38.75.

clyppan, v.I. embrace: 3p. clyppað 24.26. See ymbclyppan.

cnêo, n. knee: ap. 42.5.

cnôsl, n. kindred, family, offspring: gs. cnôsles 16.4, 41.8. See geoguð-cnôsl.

cnyssan, v.I. strike: inf. 33.8.

cofa, m. chamber: ds. cofan 61.4.

comp, m. fight, battle: ds. compe 4.2; gs. compes 18.36.

comwæpen, n. war-weapon: ip. compwæpnum 18.9.

cræft, m. craft, power, skill, cunning: as. 29.13; is. cræfte 19.7 40.12, 71.22 (adv?), 23, 80.27; gs. cræftes 79.13; ip. cræftum 29.10 (adv?), 33.9; ?cræft[ . 80.13. See heah-, sundor-, wæl-, wundor-cræft.

cræftig, see hyge-, searo-cræftig.

Crîst, m. Christ: ns. 4.2.


crûdan, v.2. crowd, press: 3s. crydeþ 1.58.

cunnan, v.PP. know, know how, be able (w. obj. or inf.): 2s. const 34.12; 3s. conn 58.11, 67.1; pret. 3s. cãþe 57.10; SUBJ. pres. 2s. cunne 30.13; 3s. cunne 65.15, 71.29.

cûþ, adj. known: nsm. 91.1; nsn. 31.11, 71.22; nsf 27.8; asn.wk. cûþe 42.5 (familiar? intimate?). See unforcûð.

cwelan, v.4. die: 1s. cwele 63.1.

cwellan, v.I. kill: 1s. cwelle 18.9; pret. 1s? cwealde 75.7.

cwên, f. woman, queen: ns. 76.4; np. cwêne 47.8.

cweðan, v.5. say: 3s. cwiþeð 65.9; pret. 1s. cwæð 63.1; 3s. cwæð 46.4, 57.5; 3p. cwædon 57.12; subj. pret. 3p. cwæden 57.16. See oncweþan.

ge-cweðan, v.5. say: pret. 3s. gecwæð 46.8.

cwic/cwicu, adj. living: nsm. cwic 71.4, cwico 63.1; asn. cwico 8.6, cwicu 72.5; apm. cwice 36.7; apn. cwice 4.2, cwico 11.3; gpf. cwicra 26.8.

cwide, m. speech, saying: as. 45.4 (w. pun on cwidu, n., what is chewed?). See galdor-, sôð-, word-cwide.

cyme, see seld-, up-cyme.

cymlîc, adj. beautiful: nsf. 31.2.

ge-cynd, f. kind, nature, condition: ds. gecynde 71.4; dp. gecyndum 37.15.

cyneword, n. fitting word: ip. cynewordum 41.15.

cyning, m. king: ns. 18.9, 38.3; gs. cyninges 76.4; np. cyningas 47.8. See hêah-, þêod-, wuldor- cyning.

cynn, n. family, race, kind: ns? 80.18; as. cyn 47.8; ds. cynne 1.80, ?cynn[.] 75.2; gs. cynnes 31.9, 58.4; ap. cyn 4.3; gp. cynna 39.2, 53.2, 80.8, ?cy[...] 80.56. See from-, gum-, læce-, mon-, wæpned-cynn.

cyrran, v.I. turn: 3s. cyrreð 29.10; pret. 3s. cyrde 20.17; pp. cyrred 26.4.

cyrten, adj. beautiful: nsf. cyrtenu 23.6.

cyssan, v.I. kiss: 3s. cysseð 61.4; 3p. cyssað 12.3, 28a.6.

ge-cyssan, v.I. kiss: 3p. gecyssað 28b.6.

cystig, adj. bountiful: nsf. 80.27.

cyþan, v.I announce, make known: inf. 2.3, 29.13, 91.9; pret. 3s. cyðde 84.27; subj. pres. 3s. cyþe 41.15, 71.29 [MS. saga].

ge-cyðan, v.I. announce, make known: inf. 80.7.